12th International Conference

"Research and Development in Mechanical Industry"

RaDMI 2012

13-17. September 2012

Vrnjačka Banja (Hotel Železnicar), SERBIA

 

 

 

 

   
About RaDMI 2009

 

Twelfth International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" - RaDMI 2012 will be held from 13-17. September 2012. year in Vrnjačka Banja (hotel Železničar).

 

Selected papers from 9th International Conference RaDMI 2012 will be printed in special issue of International Journal from SCI-E list "Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering" by the end of the year. Papers from plenary section, invitation papers and selected papers will be printed in newly established International Journal "International Journal of Software Systems and Tools (IJSST)" and national journal "Journal of Research and Development in Mechanical Industry (JRaDMI)", published by publisher SaTCIP from Vrnjačka Banja.

 

Dvanaesta međunarodna konferencija "Research and Development in Mechanical Industry" - RaDMI 2012 održaće se od 13-17. septembra 2012. godine u Vrnjačkoj Banji (hotel Železničar).

 

Izabrani istraživački radovi sa 12. međunarodne konferencije RaDMI 2012 biće štampani u specijalnom izdanju međunarodnog časopisa sa SCI-E liste "Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering" do kraja godine. Radovi iz plenarne sekcije, radovi po pozivu i izabrani radovi biće štampani u novo formiranom međunarodnom časopisu "International Journal of Software Systems and Tools (IJSST)" i nacionalnom časopisu "Journal of Research and Development in Mechanical Industry (JRaDMI)", koje izdaje izdavačka kuća SaTCIP iz Vrnjačke Banje.